7084293

ആകെ വീടുകള്‍

795066

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 11.22%

503528

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

524993

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

15262

പനി ബാധിതര്‍

Chart...

688703

ആകെ പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍

8169

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 1.19%

2956

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

3152

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

Chart...
Toppers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 709002 310823
2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 884368 136658
3 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 5490923 347585
Trailers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 5490923 347585
2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 884368 136658
3 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 709002 310823
State at a glance
ഘടകങ്ങള്‍ എണ്ണം
വീടുകളുടെ എണ്ണം 7084293
സന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം 795136
പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 688703
സന്ദര്‍ശിച്ച പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 8171
ശുചിത്വ സ്ക്വാഡുകളുടെ എണ്ണം 109355
Content owned, maintained and updated by: Respective Local Government Institutions
Designed, developed and maintained by:Information Kerala Mission, Network services by: State e-governance data centre