6515615

ആകെ വീടുകള്‍

275947

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 4.24%

181220

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

181462

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

8595

പനി ബാധിതര്‍

Chart...

631019

ആകെ പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍

5106

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 0.81%

2205

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

2245

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

Chart...
Toppers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 824657 89451
2 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 696381 43686
3 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 4994577 142810
Trailers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 4994577 142810
2 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 696381 43686
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 824657 89451
State at a glance
ഘടകങ്ങള്‍ എണ്ണം
വീടുകളുടെ എണ്ണം 6515615
സന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം 276017
പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 631019
സന്ദര്‍ശിച്ച പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 5106
ശുചിത്വ സ്ക്വാഡുകളുടെ എണ്ണം 99150
Content owned, maintained and updated by: Respective Local Government Institutions
Designed, developed and maintained by:Information Kerala Mission, Network services by: State e-governance data centre