7089700

ആകെ വീടുകള്‍

802398

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 11.32%

505714

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

527306

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

15450

പനി ബാധിതര്‍

Chart...

690276

ആകെ പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍

8173

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 1.18%

2956

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

3156

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

Chart...
Toppers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 709002 310943
2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 884368 136870
3 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 5496330 354585
Trailers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 5496330 354585
2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 884368 136870
3 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 709002 310943
State at a glance
ഘടകങ്ങള്‍ എണ്ണം
വീടുകളുടെ എണ്ണം 7089700
സന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം 802468
പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 690276
സന്ദര്‍ശിച്ച പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 8175
ശുചിത്വ സ്ക്വാഡുകളുടെ എണ്ണം 109400
Content owned, maintained and updated by: Respective Local Government Institutions
Designed, developed and maintained by:Information Kerala Mission, Network services by: State e-governance data centre