7080783

ആകെ വീടുകള്‍

788001

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 11.13%

500792

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

521767

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

15156

പനി ബാധിതര്‍

Chart...

688637

ആകെ പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍

8150

സന്ദര്‍ശിച്ചവ

Progress 1.18%

2946

കൂത്താടി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

3146

പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം

Chart...
Toppers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 709002 308421
2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 884368 136135
3 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 5487413 343445
Trailers Details
ക്രമ നംപ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ തരംവീടുകളുടെ എണ്ണംസന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം
1 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 5487413 343445
2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 884368 136135
3 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 709002 308421
State at a glance
ഘടകങ്ങള്‍ എണ്ണം
വീടുകളുടെ എണ്ണം 7080783
സന്ദര്‍ശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം 788071
പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 688637
സന്ദര്‍ശിച്ച പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം 8152
ശുചിത്വ സ്ക്വാഡുകളുടെ എണ്ണം 109312
Content owned, maintained and updated by: Respective Local Government Institutions
Designed, developed and maintained by:Information Kerala Mission, Network services by: State e-governance data centre